FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera: $this->_helper->flashMessenger->addMessage(’Zapisano zmiany’);//info $this->_helper->flashMessenger->addMessage( array(’error’ => 'But error ccured’)//error ); Wersja skrócona: $this->_helper->FlashMessenger(’Zapisano zmiany’); Kod z poziomu layout-u: Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania <?php $flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper(’FlashMessenger’); $messages = …

Nginx, php-fpm, mariadb | OSX Brew

Instalacja: brew install nginx brew install mariadb brew install php –with-fpm –with-intl –with-mariadb Start usług: /usr/local/sbin/php-fpm& /usr/local/sbin/nginx /usr/local/bin/mysql.server start Zatrzymanie usług: killall -c php-fpm /usr/local/sbin/nginx -s stop /usr/local/bin/mysql.server stop