FlashMessenger – Wiadomości typu info i error wyświetlane z poziomu layout

Dodanie wiadomości z poziomu kontrolera: $this->_helper->flashMessenger->addMessage(’Zapisano zmiany’);//info $this->_helper->flashMessenger->addMessage( array(’error’ => 'But error ccured’)//error ); Wersja skrócona: $this->_helper->FlashMessenger(’Zapisano zmiany’); Kod z poziomu layout-u: Pobranie wywołań bez wymogu przekierowania <?php $flashMessanger = Zend_Controller_Action_HelperBroker::getStaticHelper(’FlashMessenger’); $messages = …

Menu rozwijane po kliknięciu w przycisk

Sumulacja menu rozwijanego zawierającego przyciski. Wymaga jQuery UI (button) JS: onEventShowMenu = function(event) { var menuId = event.data ? event.data.id : null; var elBtn = jQuery(this); var elMenu = menuId …

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent”

Przekazywanie danych do funkcji uruchamianych „onEvent” handler = onEventShowSomething; eventData = {id:4}; el.click(eventData, handler); el.bind(’click’, eventData, handler); Odczyt przekazanych danych: onEventShowSomething = function(event){ console.log(event.data); }